Algemene voorwaarden

  1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

  2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de COMM.V Optiek Rommelaere tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.Indien goederen door de COMM.V Optiek Rommelaere worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

  3. COMM.V Optiek Rommelaere levert de nodige inspanningen om steeds de bestelde producten tijdig te leveren. Indien de levering niet binnen een redelijke termijn gebeurt zal COMM.V Optiek Rommelaere de klant hierover tijdig informeren. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

  4. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door COMM.V Optiek Rommelaere op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van COMM.V Optiek Rommelaere te vergoeden.

  5. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door COMM.V Optiek Rommelaere worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan COMM.V Optiek Rommelaere te melden. Na de garantietermijn staat COMM.V Optiek Rommelaere enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover COMM.V Optiek Rommelaere de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt COMM.V Optiek Rommelaere uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door langs te komen in de fysieke winkel. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

  6. COMM.V Optiek Rommelaere is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van COMM.V Optiek Rommelaeret is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan COMM.V Optiek Rommelaere worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door COMM.V Optiek Rommelaere.

  7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de COMM.V Optiek Rommelaere de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

  8. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de COMM.V Optiek Rommelaere het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  9. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

  10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.